Control Valve-10-หัวขับวาล์ว (Valve Actuator)

หัวขับวาล์ว (Valve Actuator) หรือเรียกอีกชื่อนึงว่า หัวขับ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมให้สามารถหมุนเปิดปิดวาล์วได้อย่างอัตโนมัติ โดยอาศัยการควบคุมจากสัญญาณไฟฟ้า หัวขับวาล์วจึงกลายเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดวาล์ว ของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างแพร่หลาย การใช้หัวขับวาว์ลในการควบคุม มีสาเหตุต่างๆ ดังนี้ วาล์วที่มีขนาดใหญ่ เกินกว่าที่กำลังคนจะสามารถเปิด-ปิดได้ วาล์วที่ต้องมีการกำหนดเวลาในการเปิด-ปิดบ่อยครั้ง อย่างสม่ำเสมอ วาล์วที่ต้องการให้มีการเปิดปิดในช่วงเวลาที่ไม่สะดวกที่จะใช้กำลังคน วาล์วที่มีสถานที่ติดตั้งอยู่ห่างไกลหรือสถานที่ที่ไม่สามารถใช้กำลังคนเข้าไปควบคุมการเปิดปิดวาล์วได้อย่างสะดวก วาล์วที่ติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการออกแบบให้ทำงานสอดคล้องกันเป็นระบบ ฯลฯ   หัวขับวาล์ว (Valve Actuator) ยังสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้  1.หัวขับวาล์วแบบใช้มือ เปิด-ปิด (Manual Actuator) เป็นหัวขับที่มีก้านหรือพวงมาลัยต่อเข้ากับวาล์วเพื่อให้ควบคุมการเปิดปิดวาล์วด้วยมือโดยใช้แรงน้อยกว่าการเปิดปิดกับตัววาล์วโดยตรง เหมาะสำหรับวาล์วที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก และไม่ต้องการใช้ความรวดเร็วในการเปิดปิดวาล์ว 2.หัวขับวาล์วลม/หัวขับวาล์วอากาศ/หัวขับลม (Pneumatic Actuator)          เป็นหัวขับวาล์วที่ใช้แรงดันอากาศเป็นแรงขับเคลื่อนกลไกในการเปิดปิดของวาล์ว เหมาะที่จะใช้กับชนิดของวาล์วที่มีองศาการเปิด-ปิด 0-90 องศา หรือ Quarter –Turn วาล์ว หัวขับวาล์วลม/หัวขับวาล์วอากาศ (Pneumatic Actuator)นี้ อาจมีการติดตั้งสปริงร่วมด้วย และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอากาศ หัวขับวาล์วลม/หัวขับวาล์วอากาศ […]