มาตรฐาน-ตารางแปลงหน่วยแรง

newton [N]: exanewton [EN]: petanewton [PT]: teranewton [TN]: giganewton [GN]: meganewton [MN]: kilonewton [kN]: hectonewton [hN]: dekanewton [daN]: decinewton [dN]: centinewton [cN]: millinewton [mN]: micronewton [µN]: nanonewton [nN]: piconewton [pN]: femtonewton [fN]: attonewton [aN]: dyne [dyn]: joule/meter [J/m]: joule/centimeter [J/cm]: gram-force [gf]: kilogram-force [kgf]: ton-force (short) [tonf (US)]: ton-force (long) [tonf (UK)]: ton-force (metric) [tf]: […]