อุปกรณ์-เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ( 7 QC Tools)

สวัสดีค่ะ วันนี้ ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง มีสาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพและกระบวนการมาฝากกัน ซึ่งก็มีหลากหลายวิธี สำหรับใช้ศึกษาปัญหาเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ . เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการทำงาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหา การเลือกปัญหา การสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา ที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดทำมาตรฐานและควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ • แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) • แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) • กราฟ (Graph) • แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) • แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram) • แผนภูมิควบคุม (Control Chart) • ฮิสโตแกรม (Histogram) . 1. แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) คือ แบบฟอร์มที่มีการออกแบบช่องว่างต่างๆ ไว้เรียบร้อย เพื่อจะใช้ในการบันทึกข้อมูลได้ง่ายและสะดวก ถูกต้อง ไม่ยุ่งยาก ในการออกแบบฟอร์มทุกครั้งต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน […]