The Cost of Quality

ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) ที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพในสินค้าและบริการ การที่เราต้องกลับมาทำงานเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าคงไม่มีใครพิศมัยมากนัก เพราะนอกเหนือจากเวลาที่ต้องสูญเสียไปแล้ว ยังรวมไปถึงสิ่งต่างๆมากมายที่เสียไปพร้อมๆ ทั้งโอกาสที่จะทำงานอย่างอื่นในช่วงเวลาที่เรากำลังจดจ่อกลับงานเดิมที่เราต้องกลับมาทำอีกครั้ง และอีกครั้ง จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คิดบางอย่างขึ้นมา “ถ้าเราทำงานถูกตั้งแต่ครั้งแรก ครบถ้วนตั้งแต่ครั้งแรก จะได้ไม่ต้องมาทำงานนี้อีก” จากสิ่งที่คิดจึงพยายามค้นหาคำตอบ จนพบกับประโยค ของ Phillip Crosby ที่ว่า “ Doing g it right the first time หรือตีความหมายได้ว่า ทำให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรก ที่มีการอธิบายในสิ่งที่คิดออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้  วัด รวมไปถึงประเมินผลได้ โดยอธิบายเกี่ยวกับต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) ที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อสินค้าและบริการให้กับลูกค้า  (ในการอธิบายครั้งนี้คำว่าต้นทุน หมายความรวมถึง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)   ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย) ที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อสินค้าและบริการให้กับลูกค้าแบ่งออกเป็น 4 อย่าง   คือ Prevention Cost (ต้นทุนการป้องกัน) ต้นทุนนี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การวางแผน การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ Appraisal Cost (ต้นทุนการวัดประเมินผล) ต้นทุนนี้เกี่ยวข้องกับการวัดผล การประเมินผล […]

10 ข้อ การบริหารเงินสดของธุรกิจ

“กระแสเงินสด” เปรียบเสมือน กระแสเลือดที่หล่อเลี้ยงธุรกิจให้ดำเนินและเติบโตได้ ซึ่งมีการไหลเวียนเข้าออกตลอดการดำเนินธุรกิจ การขาดเงินหรือมีกระแสเงินสดติดลบผิดเวลา จะมีผลให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบมาขาย ไม่สามารถชำระค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่า หรือค่าสาธารณูปโภคให้ธุรกิจดำเนินได้ปกติ หรือจะต้องทุบกระปุกออมสินมาใช้ ปัญหาเกิดจาก กระแสเงินสดเข้ามีน้อยกว่ากระแสเงินสดออกในช่วงเวลาที่จำเป็น ยกตัวอย่างเช่นกระแสเงินสดรับจากการขายสินค้าหรือบริการบวกกับเงินสดคงเหลือที่มีอยู่ในบัญชีเงินฝาก ไม่เพียงพอสำหรับกระแสเงินสดจ่ายในการดำเนินงานเช่นเงินเดือนพนักงาน ณ ตอนสิ้นเดือน ทำให้ต้องมีการหยิบยืมหรือกู้เงินจากแหล่งภายนอก เพื่อป้องกันปัญหากระแสเงินสดติดลบผิดเวลา ในบทความนี้จึงขอนำเสนอ การบริหารเงินสดของธุรกิจ 10 ข้อ   1.  ต้องรู้สถานะเงินสดปัจจุบันเสมอ รู้ว่าตอนนี้มีเงินสดเหลือจริงๆ เท่าไร ต้องมีการบันทึกและอัพเดทอยู่เสมอ . 2. คิดใหม่ว่า กำไรไม่ใช่เงินสด มันคือกำไรทางบัญชี ผู้ประกอบการบางท่านยังเข้าใจผิดว่าตัวเลขกำไรจะแสดงผลของเงินสดด้วย ซึ่งแท้จริงแล้ว กำไรทางบัญชีเกิดจากรายได้ลบค่าใช้จ่าย โดยที่รายได้ที่บันทึกเกิดจากการส่งมอบสินค้าแล้วบางทีก็ได้รับคืนเป็นเงินสดและลงเป็นเงินเชื่อที่ต้องติดตามทวงต่อไป แค่รายได้ก็ไม่ใช่เงินสดทั้งหมดแล้ว และค่าใช้จ่ายบางรายการที่ลงบันทึกบัญชีเช่น ค่าเสื่อมราคา เป็นการตัดลดมูลค่าของสินทรัพย์ตามอายุการใช้งาน ซึ่งกิจการได้ชำระสินทรัพย์ไปตั้งแต่ซื้อมาลงทุนแล้ว ค่าเสื่อมราคาจึงไม่ใช่การชำระเป็นเงินสดเป็นต้น ซึ่งเมื่อรายได้ลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว กำไรที่ออกมาจึงไม่ใช่เงินสดทั้งหมด อย่านำกำไรมาวัดเป็นเงินสดนะ . 3. อย่าใช้ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร ว่าเป็นยอดเงินสดคงเหลือทั้งหมด เพราะอาจมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่กำลังจะตัดออกจากบัญชีไม่ได้แสดงในยอดดังกล่าว เช่นการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่จะรอตัดออกจากบัญชีเงินฝาก เป็นต้น . 4. […]