สาเหตุสำคัญที่ทำให้พนักงานลาออกบ่อย

บรรยากาศ สำนักงานไม่น่าทำงาน ทุกอย่างต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไป บรรยากาศสำนักงานแย่จะทำให้พนักงานรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่มีแรงบันดาลใจทำงาน ทำให้สร้างงานหรือผลผลิตได้น้อยกว่าที่ควรได้ ขาดอุปกรณ์จำเป็นใน การทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานไม่พอ ของจำเป็นที่ต้องใช้มีไม่พอหรือถึงจะมี แต่พนักงานขาดทักษะการใช้ บริษัทไม่เคยอบรมพนักงานให้พัฒนาการใช้เครื่องมือต่างๆทำให้ไม่สามารถใช้ เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานไม่พัฒนา พนักงานทำงานเหมือนเดิมทุกวัน ดังนั้นต่อให้ทำงานนานกี่ปีก็ไม่ได้พัฒนาทักษะหรือได้ความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งบริษัทไม่เคยส่งไปฝึกอบรมเพิ่มความรู้ใหม่ๆให้พนักงาน เงินเดือนน้อย สวัสดิการต่ำกว่าบริษัทอื่น งาน ไม่ท้าทาย งานบริษัทเป็นงาน routine ทำเหมือนเดิมทุกวัน ทำให้พนักงานทำงานแบบซังกะตายไม่สนุก และเบื่อหน่ายการทำงานจนทนทำต่อไปไม่ไหว นโยบายการบริหารไม่ดี ผู้บริหารไม่ดี เหตุผลสำคัญของการลาออกบ่อยครั้งคือพนักงานไม่ได้เกลียดงานแต่เกลียดหัวหน้างาน ทำให้ต้องลาออก มี ความขัดแย้งในองค์กรสูง พนักงานแต่ละแผนกขัดแย้งทะเลาะกัน มีการขัดกันเรื่องผลประโยชน์มีการคอร์รัปชั่นในองค์กร และความขัดแย้งลุกลามจนถึงขั้นใช้ความรุนแรงทำให้พนักงานรู้สึกไม่ปลอดภัยใน การทำงาน พนักงานมีความเครียดเรื่องส่วนตัว เช่นเครียดเรื่องงาน เรื่องเงิน เรื่องครอบครัว เรื่องสุขภาพแต่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือหรือเหลียวแลจากบริษัท จึงจำเป็นต้องลาออก บริษัทไม่ก้าวหน้า ไม่มีแผนธุรกิจที่ดีในอนาคต บริษัทไม่มีแผนพัฒนาธุรกิจที่ชัดเจนไม่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตหรือมีความมั่น คงทางธุรกิจ พนักงานทำงานโดยมองไม่เห็นอนาคตตัวเองจึงจำเป็นต้องลาออกเพราะไม่อยากฝาก ชีวิตไว้กับบริษัท ไม่ส่งเสริมดูแลพนักงานให้มีความสุขกายสุขใจ สุขภาพพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้งานก้าวหน้า แต่บริษัทกลับไม่มีนโยบายดูแลส่งเสริมด้านนี้ เจ็บ ป่วยก็ไม่มีสวัสดิการใดเพิ่มเติม บรรยากาศสำนักงานก็ไม่จัดแต่งให้น่าทำงาน พนักงานทำงานไม่มีความสุข เกิดความเครียด พนักงานลาออกบ่อย […]