ค่า Difference Pressure ของ Butterfly Valve

ค่าความดันดิฟเฟอเรนเชียล (Differential Pressure) เป็นการบอกค่าความแตกต่างของความดันระหว่างจุด 2 จุดความดันดิฟเฟอเรนเชียลจะมีค่าเป็นศูนย์ที่ความดันทั้ง 2 จุดที่วัดมีค่าเท่ากัน ค่าความดันแตกต่างจะมีตัวย่อต่อท้ายว่า “d “หรือ “D” เช่น Psid เป็นต้น บางครั้งอาจเรียกว่า delta P (ΔP)

ในการเลือกหัวขับสำหรับ Butterfly Valve ค่า Difference Pressure มีผลต้องการเปิด-ปิดของวาล์วดังนั้น ก่อนที่จะทำการเลือก
หัวขับต้องรู้ค่า Working Pressure ของวาล์วด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *