ความหมายของ Differential Pressure (ภาษาไทย : ความดันดิฟเฟอเรนเชียล)

เป็นการบอกค่าความแตกต่างของความดันระหว่างจุด 2 จุดความดันดิฟเฟอเรนเชียลจะมีค่าเป็นศูนย์ที่ความดันทั้ง 2 จุดที่วัดมีค่าเท่ากัน
ค่าความดันแตกต่างจะมีตัวย่อต่อท้ายว่า “d “หรือ “D” เช่น Psid เป็นต้น บางครั้งอาจเรียกว่า delta P (ΔP)

คุณสมบัติของ Differential Pressure Gauge

เป็นการบอกค่าของความดันที่ต่างกันระหว่างแหล่งที่วัดความดัน 2 แหล่ง

วัดความดันลบในห้องแยกโรค

วัดความดันบวกในห้องปลอดเชื้อ

ความแตกต่างของ Differential Pressure Gauge และ Pressure Gauge

Differential Pressure Gauge เป็นการบอกค่าของความดันที่ต่างกันระหว่างแหล่งที่วัดความดัน 2 แหล่ง 

 

Pressure Gauge  มีจุดอ้างอิงค่าศูนย์อยู่ที่ความดันบรรยากาศ โดยค่าที่แสดงจะเป็นค่าที่สูงกว่าความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเล 1 บรรยากาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *