แบบวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความเห็นของท่านเกี่ยวกับการบริหารโดยส่วนรวม ท่านมีความเชื่อในแต่ละประเด็น/ในแต่ละข้ออย่างไรก็ให้ท่านตอบอย่างนั้น ทั้งนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่า “ความเชื่อสร้างพฤติกรรม” เพราะฉะนั้นการตอบขอให้ท่านคิดว่า “ถ้าท่านเชื่ออย่างนั้น พฤติกรรมของท่านเองจะออกมาอย่างไรและพฤติกรรมของท่านดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือไม่ ใน

การบริหาร”

การตอบ ในแต่ละข้อมีอักษร 3 ตัว
A หมายถึง ท่านเห็นด้วย(AGREEMENT)
D หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย(DISAGREEMENT)
U หมายถึง ท่านไม่แน่ใจ(UNCERTAINTY) 

โปรดอ่านแล้ววงกลมล้อมตัวอักษรที่ตรงกับความเห็นของท่านและเมื่อ ท่านทำเสร็จแล้ว จะมีวิธีการเฉลย แจกให้ท่าน ความเข้าใจจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (UNDERSTANDING CHANGES ATTITUDE) “ความเชื่อสร้างพฤติกรรม” (BELIEF FORMS BEHAVIOR) 

แบบสอบถามมีทั้งหมด 11 เรื่อง : 1. การสั่งงานการควบคุมงาน, 2. การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย 3. การจัดงาน / การจัดองค์การ 4. การจูงใจในการปฏิบัติงาน 5. ประสิทธิภาพของการทำงาน / ผลงาน 6. การพัฒนาทีมงาน / การทำงานเป็นทีม 7. การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน 8. การบริหารรายได้ 9. มาตรฐานการทำงานและระเบียบวินัย 10. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 11. การบริหารความขัดแย้ง

1. การอำนวยการ / การสั่งการ และการควบคุมงาน

1a ถ้าใช้วิธีการที่ถูกต้องพนักงานส่วนใหญ่จะยอมรับผิดชอบมากขึ้น A U D
1b พนักงานส่วนใหญ่ชอบให้สั่งว่าจะให้ทำอะไร A U D
1c การมอบหมายงานให้พนักงานรับผิดชอบมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีและ ผู้บริหารควรกระทำ A U D
1d พนักงานควรมีความอิสระในการคิดอย่างเพียงพอ ถ้าจะ ให้เขาทำงานอย่างมีประสิทธิ-
ภาพ
A U D
1d ทุกวันนี้บริษัทต่างๆต้องการก็คือผู้บริหารที่แข็งกร้าวที่จะทำ ให้พนักงานทำงานให้อย่างเต็มที่ได้ A U D


2. การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย

2a เป็นการยากที่จะให้พนักงานวางแผนงานล่วงหน้า และทำงาน อย่างมีแผน A U D
2b ความสำเร็จในงานที่ทำได้ตามแผนงานและตามเวลาที่กำหนดจะเป็นแรงกระตุ้นที่แท้จริง
สำหรับพนักงาน
A U D
2c พนักงานส่วนใหญ่จะตอบสนอง(ทำตามที่นายสั่ง)ได้ดีกว่า ที่เขาจะเสนอแผนงานขึ้นมาเอง A U D
2d ทุกวันนี้พนักงานส่วนใหญ่ก็ได้พยายามอยู่แล้วที่จะทำงานให้ดี เพื่อให้บริษัทได้กำไร A U D
2e เป้าหมายส่วนตัวของพนักงานส่วนใหญ่มักแตกต่างจากเป้า- หมายของหน่วยงาน หรือเป้าหมายของบริษัท A U D


3. การจัดงาน / การจัดองค์การ

3a ในองค์การใดๆ ควรให้พนักงานรับผิดชอบตั้งแต่การวางแผน เช่นเดียวกับรับผิดชอบในการ A U D
3b วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดองค์การก็คือกำหนดงานให้สอดคล้อง กับตัวบุคคลที่มีอยู่ A U D
3c จุดมุ่งหมายของการกระจายงานก็เพื่อจะได้ควบคุมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น A U D
3d ในการจัดองค์การที่ดีต้องวางระบบงานให้ประสานกันด้วย A U D
3e องค์การส่วนใหญ่ทุกวันนี้เน้นการทำงานเป็นทีมมากเกินควร A U D


4. การจูงใจในการปฏิบัติงาน

4a ความภูมิใจในความสำเร็จเป็นแรงกระตุ้นต่อการที่จะให้พนักงานทำงานอย่างแข็งขันมาก
ขึ้นมาก
A U D
4b พนักงานส่วนใหญ่มีนิสัยไม่ชอบทำงาน และจะหลีกเลี่ยงถ้า เขาสามารถทำได้ A U D
4c ในองค์กรใดๆในปัจจุบันนี้พนักงานทำงานเพื่อเงินเป็นสำคัญ A U D
4d การทำงานสามารถทำให้มีความสนุกเหมือนกับการเล่น หรือ เหมือนกับการพักผ่อนได้ A U D
4e การทำงานของพนักงาน พนักงานต้องการความมั่นคงในหน้า- ที่การงานเหนือสิ่งใด A U D


5. ประสิทธิภาพของการทำงาน / ผลงาน 

5a ผลผลิตสูง หรือการให้บริการที่ดีสามารถรักษาไว้ได้ด้วยการ สร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องกับพนักงาน A U D
5b ทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานต่างก็สนใจทัดเทียมกัน ที่จะพัฒนางานและบริการลูกค้า
ให้ดีขึ้น
A U D
5c ผลการทำงานที่ดีของพนักงานขึ้นอยู่กับการควบคุมสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาเป็นสำคัญ A U D
5d พนักงานทุกวันนี้ไม่ค่อยสนใจที่จะปรับปรุงงาน A U D
5e ภายใต้สภาพการณ์ที่ถูกต้อง พนักงานส่วนใหญ่จะมีข้อเสนอ- แนะเพื่อการปรับปรุงงานและบริการเสมอ A U D


6. การพัฒนาทีมงาน / การทำงานเป็นทีม

6a องค์การต้องการผู้บังคับบัญชาที่แข็งกร้าวเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงาน ที่ดีของทีมงาน A U D
6b คนจะทำงานได้ดีถ้าเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นสมาชิกที่สำคัญของทีม A U D
6c บุคคลจะทำงานได้ดี เมื่อทำงานภายใต้การการควบคุมสั่งการ อย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา A U D
6d บุคคลจะทำงานได้ดีถ้าเป้าหมายการทำงานของเขามุ่งไปสู่ เป้าหมายเดียวกันกับเป้าหมายขององค์การ A U D
6e การบริหารงานที่ดีในองค์การปัจจุบันคือการทำงานเป็นทีม A U D


7. การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

7a บุคคลจะพัฒนาได้ดีถ้าได้รับการบอกกล่าวถึงผลงานที่ผ่านมา A U D
7b คนจะพัฒนาได้ดีถ้าได้รับการสั่งการอย่างละเอียดถี่ยิบในการ ทำงานแต่ละชิ้น A U D
7c บุคคลจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อเขาเห็นความจำเป็นที่จะเรียนรู้ A U D
7d บุคคลที่มีความสามารถในองค์การจะโดดเด่นขึ้นมาได้เองโดย หัวหน้าไม่ต้องดำเนินการใดๆ A U D
7e การมอบหมายงานให้กว้างขึ้น (JOB ENLARGEMENT) และ งานที่ซับซ้อนขึ้น (JOB ENRICHMENT) เป็นวิธีการหนึ่งใน การพัฒนาบุคคล A U D


8. การบริหารรายได้

8a ในทางธุรกิจเราจ่ายค่าตอบแทนตามค่าของงาน A U D
8b พนักงานจะได้ขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่ แล้วแต่กำไรของบริษัท A U D
8c การให้รางวัลเป็นตัวเงินเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่จะให้พนักงาน มุ่งมั่นทำงานให้ดี A U D
8d เงินเดือนหรือค่าจ้างที่”เหมาะสม”เป็นสิ่งที่นายจ้างและลูกจ้าง ต้องตกลงกัน A U D
8e ปัจจุบันคนเราทำงานเพื่อเงินเหนืออื่นใด A U D


9. มาตรฐานการทำงาน และระเบียบวินัย

9a การที่จะให้พนักงานทำงานตามเป้าหมายของตนเองนั้น ผู้บังคับ- บัญชาควรใช้วิธีการควบคุมแบบห่างๆ A U D
9b การเป็นผู้บังคับบัญชาต้องยึดระเบียบวินัยเป็นหลักสำคัญที่สุด ในปกครองบังคับบัญชา A U D
9c มาตรฐานการทำงานจะต้องตั้งขึ้นด้วยการปรึกษาหารือ และ เป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างหัวหน้าและพนักงาน A U D
9d การทำให้กลัวยังใช้ได้สำหรับการกระตุ้นให้พนักงานทำงาน A U D
9e ทางเดียวที่จะทบทวนผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการ ที่หัวหน้าประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่วางไว้ ล่วงหน้าแล้วนั้น A U D


10. การบริหารการเปลี่ยนแปลง

10a การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างย่อมถูกต่อต้านจากพนักงานเนื่องจาก เป็นธรรมชาติของคนเรา A U D
10b วิธีที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือการเปิดใจถกเถียงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง A U D
10c การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงควรจะกระทำต่อเมื่อได้เป็นที่ตกลง ร่วมกันกับพนักงานที่จะถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแล้ว A U D
10d วิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือการบอกถึงข้อดีของสิ่งใหม่กับ พนักงานก่อน A U D
10e ภายใต้วิธีที่เหมาะสม บุคคลจะต้อนรับการเปลี่ยนเสมอ A U D


11. การบริหารความขัดแย้ง

11a วิธีการที่ดีประการหนึ่งที่จะจัดการกับความขัดแย้งก็คือไม่สนใจ กับความขัดแย้งนั้น A U D
11b ความขัดแย้งในการทำงานทั้งหมดสามารถดำเนินการให้เกิด ความพอใจแก่ทุกฝ่ายได้ A U D
11c ความขัดแย้งในองค์การจำนวนไม่น้อยจะหายไปเอง ถ้าเราไม่ ไปเอาใจใส่กับมัน A U D
11d ในองค์การต่างๆ ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างมัก เป็นเรื่องของการต่อสู้กันทางการเงินและเรื่องอำนาจเป็นสำคัญ A U D
11e การขจัดข้อขัดแย้งในธุรกิจที่มีประสิทธิภาพก็คือการค้นหาสาเหตุ และระบุออกมา
ให้ชัดเจน
A U D


ลองทำแบบทดสอบนะครับ เราจะพบว่าปัญหาในระดับหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชามีทั้งไม่รู้-ไม่เชื่อ หรือรู้มาไม่เท่ากัน หรือรู้มาไม่เหมือนกัน…จึงน่าจะจำเป็นที่จะต้องมาสร้างกรอบความคิดให้ตรงกัน การอบรมตามแบบข้างบนนี้ใช้เวลา 2 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *