Wiring Diagram สำหรับ Electric Actuator Quarter-turn

ในการต่อสายของหัวขับนั้น ทางผู้จำหน่ายจะต้องมีคู่มือสำหรับต่อสาย ซึ่งสามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ผู้จำหน่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *