หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีพ

หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development)

หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency Development)

 

https://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *