ธอร์นไดค์ (Thorndike)

ได้กล่าวว่าการเรียนรู้คือ การที่ ผู้เรียน สามารถ สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง  (Bond)

ระหว่าง สิ่งเร้า และ การตอบสนอง และ ได้รับความพึงพอใจ จะทำให้เกิด

การเรียนรู้

 

*** นิยาม ผู้เรียน หมายถึง ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ 

*** นิยาม สิ่งเร้า หมายถึง ความต้องการ ความรู้สึก ที่ส่งผลต่อการตอบสนอง

**** นิยาม การตอบสนอง  หมายถึง การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางร่างกาย ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า , ภาวะที่จิตตื่นและรู้ตัวสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย

สิ่งเร้า คือสิ่งที่มากระตุ้น ส่วน การตอบสนอง คือ การแสดงออกเมื่อถูกกระตุ้น มนุษย์มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นเหตุให้แสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา สิ่งที่มากระตุ้นมีทั้งสิ่งเร้าภายในร่างกาย เช่น ความหิว และสิ่งเร้าภายนอกร่างกาย เช่น แสง สี เสียง อุณหภูมิอาหาร น้ำ การสัมผัส สารเคมี เป็นต้น

 ตัวอย่างเช่น การตอบสนองต่ออุณหภูมิ ในวันที่อากาศร้อนจะมีเหงื่อออก เพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกายและปรับอุณหภูมิในร่างกายไม่ให้สูงเกินไป ในวันที่อากาศเย็น จะเข้าห้องน้ำบ่อยเนื่องจากไม่ได้ขับน้ำออกจากร่างกายในรูปของเหงื่อ ดังนั้นจึงต้องขับน้ำออกมาในรูปของปัสสาวะ

          ธอร์นไดค์ได้ ทำการทดลองโดยการเอาแมวหิวใส่ในกรงข้างนอกกรงมีอาหารทิ้งไว้ให้แมวเห็นในกรงมีเชือกซึ่งปลายข้างหนึ่งผูกกับบานประตูไว้ ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งเมื่อถูกดึงจะทำให้ประตูเปิด ธอร์นไดค์ ได้สังเกตเห็นว่า ในระยะแรก ๆ แมวจะวิ่งไปวิ่งมาข่วนโน่นกัดนี่เผอิญไปถูกเชือกทำให้ประตูเปิดแมวออกไปกินอาหารได้ เมื่อจับแมวใส่กรงครั้งต่อไปแมวจะดึงเชือกได้เร็วขึ้น จนกระทั่งในที่สุดแมวสามารถดึงเชือกได้ในทันที 

         หลังจากการทดลองสรุปว่า การลองผิดลองถูกจะนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองและการเรียนรู้ก็คือการที่มีการเชื่อมโยง (Connection) ระหว่างสิ่งเร้า (Stimuli) และการตอบสนอง ( Responses ) การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก มีใจความที่สำคัญว่า เมื่อแมวกระทบสิ่งเร้าแมวจะลองใช้วิธีตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลาย ๆ วิธี โดยการวิ่งไปวิ่งมาข่วนโน่นกัดนี่ร้องโหยหวน  จนพบกับเชือกซึ่งเป็นวิธีที่เปิดประตูอย่างถูกต้อง เมื่อได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องเค้าก็จะลดพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสิ่งเร้านั้น จนกระทำแต่ที่ถูกต้องที่สุด

สิ่งที่แมวกระทำนั้นหมายความว่า แมว ได้ลองผิดลองถูก ลองทำเพื่อความต้องการอยากจะกินอาหารที่อยู่ด้านนอกของกรง 

 

ซึ่ง ธอร์นไดค์ ก็ได้นิยาม กฏแห่งการลองผิดลองถูก นี้ได้ 3 ข้อคือ

กฎแห่งความพร้อม กฎข้อนี้มีใจความสรุปว่า

– เมื่อบุคคลพร้อมที่จะทำแล้วได้ทำ เขาย่อมเกิดความพอใจ

– เมื่อบุคคลพร้อมที่จะทำแล้วไม่ได้ทำ เขาย่อมเกิดความไม่พอใจ

– เมื่อบุคคลไม่พร้อมที่จะทำแต่เขาต้องทำ เขาย่อมเกิดความไม่พอใจ

กฎแห่งการฝึกหัด แบ่งเป็น 2 กฎย่อย คือ

– กฎแห่งการได้ใช้ (Law of Use) มีใจความว่าพันธะหรือตัวเชื่อมระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อได้ทำบ่อย ๆ

– กฎแห่งการไม่ได้ใช้ (Law of Disuse) มีใจความว่าพันธะหรือตัวเชื่อมระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนองจะอ่อนกำลังลง เมื่อไม่ได้กระทำอย่างต่อเนื่องมีการขาดตอนหรือ ไม่ได้ทำบ่อย ๆ

กฎแห่งความพอใจ

กฎข้อนี้นับว่าเป็นกฎที่สำคัญและได้รับความสนใจจาก ธอร์นไดด์ มากที่สุด กฎนี้มีใจความว่า พันธะหรือตัวเชื่อมระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองจะเข้มแข็งหรืออ่อนกำลัง ย่อมขึ้นอยู่กับผลต่อเนื่องหลังจากที่ได้ตอบสนองไปแล้วรางวัล จะมีผลให้พันธะสิ่งเร้าและการตอบสนองเข้มแข็งขึ้น ส่วนการทำโทษนั้นจะไม่มีผลใด ๆ ต่อความเข้มแข็งหรือการอ่อนกำลังของพันธะระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง

 ดูคลิป เพิ่มเติมได้โดย กดตรงนี้

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *