การบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ มีดังนี้       

1 เกจวัดแรงดัน

เมื่อทำกาเปรียบเทียบเกจวัดแรงดันไอของหม้อไอน้ำกับเกจวัดแรงดันไอตัวอื่นๆ ซึ่งต่อร่วมกันอยู่ในระบบเดียวกันอยู่เสมอๆ และถ้าหากสงสัยว่าเกจเกิดความไม่เทียงตรงจะต้องทำการตรวจสอบทันที ในการตรวจสอบให้กระทำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อครบกำหนดการตรวจหม้อไอน้ำ การเปรียบเทียบค่าอาจทำได้อีกวิธีหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับเกจของหม้อไอน้ำที่มีอยู่ข้างเคียง และหม้อไอน้ำนั้นเดินใช้งานที่แรงดันเท่ากัน สำหรับเกจวัดแรง ดันที่สัมผัสกับอุณหภูมิภายนอกที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง การใช้ขดลวดให้ความร้อนหรือท่อไอน้ำเล็กๆ ฝังไว้ใต้ฉนวนที่หุ้มอยู่จะช่วยทำให้แก้ปัญหาการแข็งตัวของน้ำในท่อที่เกจวัดแรงดันได้ และในขณะที่ทำการทดสอบให้ทำการติดตั้งเกจอยู่ในลักษณะที่เกจใช้งานอยู่เกจวัดแรงดันไอ ต้องไม่ต่อสัมผัสกับไอน้ำที่จะทำการวัดโดยตรงให้มีท่อโค้งงอเป็นรูปวงกลมซึ่งมีน้ำขังอยู่หรืออุปกรณ์อื่นๆ

 

คอยเป็นตัวถ่ายทอดแรงดันอีกต่อหนึ่ง เกจวัดแรงดันควรมีข้อต่อหรือหน้าแปลนเพื่อให้สามารถถอดออกได้โดยสะดวกก่อนที่จะมีการทดสอบเกจวัดแรงดันว่าอ่านค่าได้เที่ยงตรงหรือไม่ 

ควรระบายน้ำที่ค้างในท่อโค้งออกเสียก่อนโดยทำการถอดข้อต่อออกและหลังจากท่อสอบแล้ว ก่อนที่จะติดตั้งเกจกับเข้าที่จะต้องทำการเติมน้ำลงในท่อโค้งที่ขดเป็นรูปวงกลมเพื่อไม่ให้ไอน้ำสัมผัสกับเกจวัดแรงดันโดยตรงดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น  

ในขณะทำการทดสอบหม้อไอน้ำด้วยการอัดแรงดันด้วยน้ำจึงนิยมที่จะระบายน้ำออกทางท่อที่ต่อกับเกจ ทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะ
ให้น้ำเกิดขังอยู่ในท่อโค้ง และขณะที่ประกอบเกจที่ถอดออกทดสอบกับข้าที่เดิม ให้ระมัดระวังตัวเรือนของเกจวัดแรงดันด้วย

2. หลอดแก้วชี้ระดับน้ำ     

เมื่อหม้อไอน้ำครบกำหนดการตรวจภายในหรือหยุดใช้งาน ให้ทำความสะอาดท่อต่อระหว่างหม้อไอน้ำกับกระบอกระดับน้ำทุกครั้ง การตรวจสอบความเที่ยงตรงของกระบอกระดับน้ำและหลอดแก้วชี้ระดับน้ำ ให้ทำการเปรียบเทียบกับเครื่องวัดอีกชุดหนึ่ง 

และถ้ามีเครื่องบันทึกระดับน้ำอยู่ด้วย หรือเป็นแบบที่ถ่ายทอดระดับน้ำ ให้ทำการเปรียบเทียบกับหลอดแก้ววัดระดับน้ำที่ติดตั้งอยู่ได้ สำหรับหม้อไอน้ำที่มีแรงดันไอมากกว่า 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความถี่ห่างในการทดสอบเครื่องวัดระดับน้ำจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ชนิดของกระบอกระดับน้ำ ชนิดของหลอดแก้วชี้ระดับน้ำดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ในกรณีที่เกิดหลอดแก้วชี้ระดับน้ำแตกให้ใช้โว่ชักปิดวาล์วให้สนิทนำชิ้นส่วนที่แตกออกแล้วค่อยๆเปิดวาล์วเพียงเล็กน้อยเพื่อไล่เศษที่ตกค้างอยู่ และก่อนใส่หลอดแก้วอันใหม่ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์วระบายน้ำที่หลอดแก้วชี้ระดับน้ำได้เปิดไว้แล้ว และต้องตรวจสอบความยาวของหลอดแก้วซึ่งต้องยาวเท่าเดิม เครื่องบันทึกระดับน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่อำนวยประโยชน์ยิ่งอย่างหนึ่ง ถ้าจะติดตั้งแนะนำให้ใช้ชนิดที่เมื่อ
ไฟฟ้าดับก็ยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติ และควรเป็นชนิดเข็มเดียวแยกใช้อิสระได้ไม่มีเข็มบันทึกค่าอื่นๆ และควรเป็นแบบมีสัญญาณเตือนเมื่อระดับน้ำสูงกว่าจุดที่ตั้งเอาไว้

 

3. เครื่องควบคุมน้ำป้อนหม้อไอน้ำ

         ควรมีเครื่องควบคุมน้ำป้อนหม้อน้ำติดตั้งอยู่เพื่อรักษาระดับน้ำในหม้อไอน้ำ และจะต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอวาล์วของเครื่องควบคุมน้ำป้อนหม้อไอน้ำควรจะเป็นชนิดที่ปรับแต่งการทำงานด้วยมือได้ด้วย และจะต้องต่อวาล์วทางลัดที่มีขนาดใหญ่พอสำหรับการป้อนน้ำเข้าหม้อไอน้ำได้สูงสุดตามปริมาณที่ต้องการ

 

 

 

 

4. วาล์วนิรภัย

วาล์วนิรภัยจะมีจุดปรับของวาล์วนิรภัยอยู่ด้วยกัน 3 แห่ง ดังนี้

1. ขดสปริงกด สำหรับปรับแรงดันปล่อยไอน้ำออก

2. เฟืองแหวนปรับแต่งตัวบน สำหรับปรับช่วงโบวดาวน์

3. เฟือนแหวนปรับแต่งตัวล่าง สำหรับปรับอาการทำงานของวาล์วนิรภัย

   การตรวจสอบ ให้ตรวจสอบการทำงานโดยเพิ่มแรงดันไอจนกระทั่งถึงจุดที่ตั้งเอาไว้ให้วาล์วนิรภัยปล่อยไอออก ถ้าหากวาล์วนิรภัยทีหลายตัวให้ทดสอบตามลำดับแรงดันที่ตั้งไว้ทีละตัว 

โดยมากจะนิยมทดสอบในช่วงที่หม้อไอน้ำหยุดเดินเครื่องซึ่งในขณะนั้นอัตราการจ่ายไอน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำ วิธีการทดสอบ ให้ปิดวาล์วไหลทางเดียว จนกระทั่งวาล์วนิรภัยตัวที่ตั้งไว้ต่ำสุดเปิดไอออก จากนั้นปล่อยให้แรงดันตกลงจนอยู่ในระดับเดินเครื่องปกติอีกครั้ง โดยเปิดวาล์วไหลทางเดียวที่ปิดอยู่ จัดการล็อควาล์วนิรภัยที่ปล่อยไอออกไปแล้ว ด้วยเครื่องมือเฉพาะ จากนั้นปิดวาล์วไหลทางเดียวจนแรงดันเพิ่มขึ้นจนวาล์วนิรภัยตัวที่สองปล่อยไอออกตามแรงดันที่ตั้งไว้จากนั้นให้ลดแรงดันจนอยู่ในระดับปกติ

          ในกรณีที่มีการติดตั้งวาล์วนิรภัยเพิ่มจำนวนขึ้นจากเดิม ก่อนที่วาล์วนิรภัยดังกล่าวข้างต้นจะไม่ทำงาน และวาล์วนิรภัยตัวที่ติดตั้งเพิ่มมีขีดความสามารถในการปล่อยไอออกได้ตามต้องการ หม้อไอน้ำลูกนั้นให้เดินเครื่องใช้งานต่อไปได้ จนกว่าจะถึงโอกาสอำนวยให้เปลี่ยนวาล์วนิรภัยที่ไม่ทำงานออก ค่าแรงดันที่ยอมให้คลาดเคลื่อนจากแรงดันที่ตั้งไว้สำหรับวาล์วนิรภัยที่ใช้กับแรงดันไอช่วงต่างๆ

 

ค่าแรงดันที่ยอมให้แตกต่างหรือยอมให้คลาดเคลื่อนจากแรงดันที่ตั้งไว้สำหรับวาล์วนิรภัยที่ใช้กับแรงดันไอช่วงต่างๆ ดังนี้


5. อุปกรณ์ระบายน้ำทิ้ง

          เมื่อถึงกำหนดการตรวจสภาพหม้อไอน้ำจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีด้วยก่อนที่จะเดินเครื่องหม้อไอน้ำ ท่อและข้อต่อ ฉนวนที่หุ้มอยู่ระหว่างหม้อไอน้ำกับอุปกรณ์ระบายน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ถ้ามองเห็นปลายของท่อระบายน้ำทิ้งได้ ให้สังเกตดูด้วยว่าวาล์วปิดได้สนิทหรือไม่ ถ้ารั่วจะมีน้ำหยดออกมา

          ควรตรวจดูระยะเผื่อสำหรับการขยายตัวของหม้อไอน้ำหรือท่อด้วยว่ามีระยะ เพียงพอหรือไม่การเปิดและปิดวาล์วของชุดระบายน้ำทิ้งให้ทำอย่างช้า ๆ และด้วยความระมัดระวังและเมื่อปิดจะต้องปิดให้แน่นสนิท เมื่อจำเป็นที่ต้องเปิดระบายน้ำทิ้ง ให้เปิดวาล์วปิดเปิด ให้อยู่ในตำแหน่งเปิดสุดเป็นตัวแรกแล้วเปิดวาล์วระบาย ประมาณครึ่งหนึ่ง ( 13 มิลลิเมตร) จึงค่อยเปิดวาล์วระบายที่เปิดไว้ครึ่งหนึ่งให้เปิดให้สุด เมื่อการระบายน้ำทิ้งเพียงพอแล้วให้ปิดวาล์วระบายก่อน และจึงค่อยปิดวาล์วปิดเปิดให้ปิดสนิทในลำดับต่อมา

          สำหรับการระบายน้ำทิ้งจากส่วนอื่น ๆ ของหม้อไอน้ำเฉพาะที่ เช่น ที่เครื่องอุ่นน้ำร้อน ท่อพักผนังหลอดน้ำในห้องเผาไหม้ และท่อรวมของหลอดน้ำต่าง ๆ ไม่ควรกระทำในขณะหม้อไอน้ำเดินเครื่องผลิตไออยู่ นอกจากบริษัทผู้ผลิตจะเป็นผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดไว้ให้ การระบายน้ำทิ้งถ้าเป็นไปได้ขอแนะนำให้ระบายเป็นช่วง แทนการระบายแบบต่อเนื่อง และเลือกช่วงระบายขณะที่หม้อไอน้ำจ่ายไออยู่ในเกณฑ์ต่ำ และการป้อนน้ำเข้าในขณะนั้นก็ต่ำด้วย ถ้ามีความจำเป็นต้องระบายน้ำทิ้งให้รีบระบายก่อนที่หม้อไอน้ำจะจ่ายไอเข้าในระบบ หรือระบายในขณะที่หม้อไอน้ำระบบภาระในการจ่ายไอต่ำสุด

          ถ้าน้ำในหม้อไอน้ำเกิดฟอง ไม่ว่าจะโดยกรณีใดก็ตามให้ลดการเผาไหม้ลงและต้องรักษาอัตราส่วนของเชื้อเพลิงและอากาศให้เหมาะสมให้เปิดท่อระบายของหลอดซุปเปอร์ฮีทเตอร์ ปิดวาล์วใหญ่เพื่องดจ่ายไอจนกระทั่งระดับน้ำในหลอดแก้วชี้ในระดับที่ถูกต้อง ขั้นต่อไปตรวจหาความเข้มข้นและความสกปรกของน้ำในหม้อไอน้ำเพื่อหาต้นเหตุถ้ายังแก้ไขปัญหาการเกิดฟองไม่ได้ในเวลาอันสั้น ๆ ให้ลดอัตราการเผาไหม้ลงหรือปิดวาล์วจ่ายไอใหญ่เพื่อหยุดจ่ายไอเข้าในระบบถ้าระดับในหม้อสูงขึ้นให้ระบายน้ำออกทิ้งพร้อมกับป้อนน้ำใหม่เข้าไปแทนที่

          ก่อนที่จะทำการระบายน้ำในหม้อไอน้ำให้ออกหมด ควรปล่อยให้หม้อไอน้ำ เย็นตัวเสียก่อนเพื่อป้องกันโคลนแห้งจับติดตามผิวหลอดและพื้นที่รับความร้อนต่าง ๆ และอีกประการหนึ่งเป็นการป้องกันมิให้เกิดการรั่วตามตะเข็บและรอยต่อของหลอดน้ำหรือหลอดไฟต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการขยายตัว และก่อนที่แรงดันไอภายในหม้อไอน้ำจะลดลงเหลือ 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้วจะต้องไม่ลืมปิดวาล์วระบายอากาศบนหัวหม้อไอน้ำ การลืมปิดวาล์วระบายอากาศบนหัวหม้อไอน้ำ เมื่อหม้อไอน้ำเย็นตัวลงสนิทแล้วจะทำให้ภายในหม้อไอน้ำเกิดสูญญากาศเป็นผลให้ปะเกนตามช่องคนลอด ช่องมือลอด หรือเกจวัดแรงดันชำรุดเสียหาย

 

สามารถดูสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.pakoengineering.com
โทร : 09-4690-4630, 02-041-5092
อีเมล : Sales@blog.pako.co.th
Line : pakoeng

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.chi.co.th/article/article-1186/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *